Skip content en ga naar navigatie

Algemene voorwaarden

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de klant gebruik maken van de Ello Mobile diensten, zoals aangeduid op het bestelformulier.

De overeenkomst treedt in werking na goedkeuring door Ello Mobile, waarna de aansluiting op de diensten zo snel mogelijk zal plaatsvinden. Na de aansluiting krijgt de klant toegang tot alle hulpdiensten door te bellen naar het nummer van de desbetreffende dienst.

De overeenkomst met natuurlijke personen is enkel geldig indien zij officieel gedomicilieerd zijn in België.

De klant krijgt van Ello Mobile, bij afsluiten van de overeenkomst, inzage in de volledige tarievenlijst. Bij wijziging van de tarieven zal de klant verwittigd worden en dit minstens 1 maand op voorhand.

Bij een overeenkomst met factuur worden de diensten maandelijks gefactureerd.

Bij de Ello Mobile producten waar domiciliëring van toepassing is, worden de facturen via bankdomiciliëring betaald, binnen de 14 dagen na factuurdatum. Klanten verbinden er zich toe voldoende provisie te voorzien op hun betreffende rekening en, indien dit door omstandigheden niet het geval zou zijn, binnen dezelfde termijn te zorgen voor manuele betaling. Ook zolang de bankdomiciliëring niet operationeel is, moeten de facturen binnen dezelfde termijn per overschrijving betaald worden.

Als Ello Mobile geen betaling ontvangt van de gefactureerde bedragen binnen de gepreciseerde betalingstermijn en de betaling moet worden gevorderd, kan Ello Mobile een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van de gefactureerde bedragen die niet betaald werden op vervaldag, aan de wettelijke rentevoet.

De betwisting van een factuur van Ello Mobile dient, binnen één maand na factuurdatum, te worden meegedeeld aan Ello Mobile. Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan de aan de andere, in deze Algemene Voorwaarden omschreven verplichtingen van de klant.

Onbetaalde facturen kunnen aanleiding geven tot een schorsing van de diensten door Ello Mobile, 8 dagen na een aanmaning die zonder gevolg bleef of indien de klant, zonder voorafgaand akkoord, gedurende één maand meer dan 500 euro verbruikt.

Het beveiligen van zijn GSM is de verantwoordelijkheid van de klant; hij blijft dus verantwoordelijk voor de gesprekken die zouden gevoerd worden, bijvoorbeeld in geval van diefstal van zijn GSM.

Mobiele netwerken dekken het land niet 100%; Ello Mobile kan dus niet verweten worden als de diensten op bepaalde plaatsen of gedurende bepaalde tijden niet operationeel zijn. Ello Mobile zal alle redelijke inspanningen leveren om de diensten optimaal te laten verlopen.

Bij een herlaadkaart (prepaid) blijft het voorafbetaalde krediet bij aankoop van de kaart of na het herladen ervan 12 maanden geldig, waarna het ongebruikte voorafbetaalde krediet vervalt. Als er gedurende een periode van 12 maanden niet minstens één uitgaand gesprek gevoerd of sms verstuurd wordt of minstens éénmaal herladen wordt, aanvaardt de klant dat de kaart en het eraan verbonden oproepnummer definitief verloren gaan.

De klant kan steeds overstappen van een herlaadbare kaart naar een formule met factuur en andersom, maar betaalt hiervoor telkens de vaste kost van de SIM-kaart, de verzending en de administratie.

Ello Mobile kan een einde stellen aan de diensten indien de klant de verkoopvoorwaarden niet respecteert. Ello Mobile kan de diensten schorsen in geval van abnormaal gebruik, fraude of indien het GSM-gebruik van de klant strijdig is met de Belgische wetgeving en regelgeving.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze kan door beide partijen ten allen tijde worden opgezegd. Eventuele promoties, gekoppeld aan het maandelijks verbruik en/of gespreid doorheen de looptijd van de overeenkomst, vervallen op het moment dat de overeenkomst stopt. Aan het opzeggen van de overeenkomst zijn voor beide partijen geen verbrekingsvergoedingen verbonden.

De overeenkomst is automatisch beëindigd indien één van de partijen failliet verklaard is of een gerechtelijk akkoord aangevraagd heeft.

Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Door het afsluiten van de overeenkomst, gaat de klant akkoord met de selectie van sociale projecten en met het feit dat alle winsten van Ello Mobile worden doorgegeven aan de organisaties die de geselecteerde projecten beheren. Indien de selectie van sociale projecten doorheen de tijd wijzigt, zal dit via de Ello Mobile website worden gecommuniceerd. Klanten kunnen bij Ello Mobile geen fiscale attesten tot aftrekbaarheid van giften bekomen voor betaalde belbedragen of diensten.

De klant kan met vragen en klachten terecht bij de Ello Mobile helpdesk: helpdesk@ello-mobile.be of per post aan Ello Mobile Helpdesk, Wingepark 5B bus 302, 3110 Rotselaar of op nummer 078 15 10 12.

Indien de klant niet tevreden is met de oplossing geboden door Ello Mobile kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst: Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel, klachten@ombudsmantelecom.be.  Het telefoonnummer voor Nederlandstalige (en Engelstalige) gebruikers is 02 223 09 09.  (02 223 06 06 is het nummer voor Franstaligen.)  Het faxnummer voor Nederlandstalige (en Engelstalige) gebruikers is 02 219 86 59.

Elk geschil betreffende de overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet via Ello Mobile of de Ombudsdienst kon worden geregeld, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij een bijzondere wet een ander bevoegdheid oplegt.

Voor Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce kan je terecht op het Europese ODR Platform via de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve/het-europese-odr-platform. ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.  Een klacht indienen kan via de website: http://ec.europa.eu/odr/.

Binnen 14 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op het plaatsen en betalen van de bestelling, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Ello hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Dit kan door het onderstaande formulier voor herroeping te versturen naar Ello Mobile, Wingepark 5B bus 302, 3110 Rotselaar of per e-mail naar helpdesk@ello-mobile.be. 

Privacy
SAR FORMULIER

Formulier voor herroeping

Maatschappelijke zetel Ello Mobile (United Telecom NV): Wingepark 5B bus 302, BE-3110 Rotselaar

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

  • Ello-nieuwtjes
  • Projectupdates
  • Concrete resultaten